DEL

Indholdet du nu skal til at lære er betalt for at virksomheden, der linkes til. Linket er derfor også af betalt karakter.

Er du egentlig klar over, hvor mange der rent faktisk shopper online? Det at shoppe online har overtaget det at shoppe i fysiske butikker fuldstændig. Faktisk er det ifølge Danmarks Statistik hele 87% af danskerne, der har foretaget et online køb på internettet inden for det seneste år. Hertil ses det også, at det faktisk kun er hver fjerde dansker, der foretager alle sine køb i de fysiske butikker. Vi er altså i højere grad bevæget os væk fra at handle i de gode gamle fysiske butikker for i stedet at shoppe løs på nettet.

Hvad handler vi på nettet?

Hvis du skulle kigge indad og overveje, hvad det egentlig er for nogle produkter, du shopper online, ville du så ikke også i højere grad kunne konkludere, at der er tøj? Det er i hvert fald det, de fleste af os kan, for faktisk er det over halvdelen af alt det, der shoppes over nettet, tøj. Faktisk har udviklingen over de seneste år været sådan, at vi førhen i højere grad shoppede efter oplevelser og serviceydelser online og fysiske produkter i fysiske butikker, men faktisk har dette også vendt sig.

Hvorfor shopper vi på nettet?

Hvis du igen skulle tænke indad og overveje, hvad den primære årsag er til, at du shopper online, hvad er grunden så? Hos næsten halvdelen af alle danskere er det tidsrelaterede aspekter, som er den primære årsag. Dette kan også sagtens være grunden til, at det er tøj, der shoppes mest. Vi har konstants travlt, så derfor er det nemmere og hurtigere at give selvforkælelse over nettet. Det er mest praktisk. Og faktisk bliver dette praktiske aspekt også oftest at se på det, vi shopper. Især til vores børn. Der skal være mulighed for bevægelighed, så de rigtig kan give den gas på legepladsen. Sådan noget tøj, kan du finde lige her.